دانلود فایل word بررسي اثر محرک هاي رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش در شرايط آب و هوايي مهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر محرک هاي رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش در شرايط آب و هوايي مهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر کودهای محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کاملتصادفی در 4 تکرار در مزرعه ای واقع در 5 کیلومتری شهرستان مهران در جنوب غربی استان ایلام، با طول جغرافیایی 46درجه و عرض 33 درجه در سال 1396 اجرا گردید. مواد مورداستفاده شامل باکتری های محرک رشد، عصاره جلبکدریایی، اسید هیومیک شامل تیمارهای: 1- عدم تلقیح بذر به عنوان شاهد، 2- تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد(سودوموناس، ازتو باکتر، آزسپریلیوم)، 3- عصاره جلبک دریایی با نام تجاری آکادین و 4- اسید هیومیک با نام تجاریهیومیکس بود. همچنین از ترکیب این مواد تیمارها: باکتری + اسید، جلبک دریایی + اسید، جلبک دریایی + باکتری وهمچنین سه تیمار در کنار یکدیگر نیز استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تلقیح بذر با تیمارهای نامبرده در اغلبموارد تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد داشته است. در میان تیمارهای موردبررسی، اسید هیومیک+ باکتریمحرک رشد و اسید هیومیک+ باکتری محرک رشد + جلبک دریایی، بیشترین اثر مثبت را بر روی صفات موردبررسی دارند.

لینک کمکی