دانلود فایل word بررسي اثر کوتاه مدت و بلند مدت تغيير نرخ ارز بر واردات مواد غذايي در ايران کاربرد رهيافت ARDL-BOUND

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر کوتاه مدت و بلند مدت تغيير نرخ ارز بر واردات مواد غذايي در ايران کاربرد رهيافت ARDL-BOUND :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از نیازهای اساسی بشر نیاز به غذا میباشد. در ایران نیاز مواد غذایی از دو طریق تولید داخل و واردات تامین می گردد. یکی ازمهمترین فاکتورهایی که بر واردات و از جمله واردات مواد غذایی موثر میباشد، نرخ ارز هست. نرخ ارز در اقتصاد ایران در سال های مختلفدستخوش تغییراتی بوده است که این تغییرات میتواند بر واردات مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت اثرگذار باشد و شوک های وارده برنرخ ارز میتواند باعث انحراف از تعادل تابع تقاضای واردات گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارزبر واردات مواد غذایی در ایران برای دوره زمانی 95-1357 میباشد که برای این منظور از رهیافت ARDL-BOUND بهره گرفته شدهاست. نتایج مطالعه نشان داد که ضریب کوتاه مدت نرخ ارز برابر 0/31- و در بلند مدت برابر 0/48- می باشد. جمله تعدیل برابر 0/31- می باشد که بیان می کند در هر دوره 31 درصد از فاصله معادله تابع تقاضای واردات از تعادل بلند مدت کاسته میشود. از نتایج مطالعهمی توان در امر سیاست گذاری های ارزی بهره گرفت.

لینک کمکی