دانلود فایل word بررسي اثر دماي پايين بر زندهماني و زادآوري شب پره مديترانه اي آرد، (Ephestia kuehniella (Lep., Pyralidae در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر دماي پايين بر زندهماني و زادآوري شب پره مديترانه اي آرد، (Ephestia kuehniella (Lep., Pyralidae در شرايط آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella، یکی از مهمترین آفات انباری و با پراکنش جهانی میباشد که در بسیاری کشورها می تواندخسارات فراوانی را به بار آورد. مدیریت آفات با استفاده از دماهای پایین به عنوان یک روش غیرشیمیایی و بدون باقیمانده سالها درکنترل آفات انباری مورد توجه و استفاده بوده است. پایین آوردن دمای محیط و رساندن آن به دماهای پایینتر از دماهای بهینه براینشوونمای حشرات، یکی از راههای کنترل آفات انباری و کاهش خسارت آنها میباشد. برای کنترل آفات انباری در میوه های خشک وسایر فراورده های انباری می توان از ذخیره سازی در دماهای بین 5-0 درجه ی سلسیوس استفاده کرد. در این پژوهش، کلنی شب پرهمدیترانه ای آرد در دمای 2±25 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 70-65 درصد و دوره نوری 16:8 پرورش داده شد. برای بررسی اثر دمای 4 درجه سلسیوس بر زنده مانی و زادآوری این حشره، به ترتیب از 15 نر + 15 ماده و 5 نر + 5 ماده در هر تکرار استفاده شد.آزمایش دارای چهار تکرار بود. حشرات کامل حداکثر یکروزه به مدت 2، 3 و 4 هفته در معرض دمای 4 درجه قرار داده شدند. نتایج نشان داد که پس از گذشت 7، 14 و 33 روز، میزان مرگ و میر به ترتیب به 25، 50 و 91 درصد رسید. این روند تا روز 50 ام ادامه داشت کهدر این روز مرگ ومیر 100 درصدی در تمام تکرارها ثبت شد. طبق نتایج، بیشترین اثر دمای پایین 4 درجه بر زنده مانی و زادآوری حشراتکامل این شبپره به تیمار چهار هفته سرمادهی مربوط بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت. نتایج به طور کلی نشان میدهندکه مدیریت و کنترل آفات با استفاده از دمای پایین بالای صفر درجه سلسیوس میتواند یکی از گزینه های اجرایی مورد توجه باشد.

لینک کمکی