دانلود فایل word بررسي اثر تحليل مکاني و زماني رطوبت خاک با استفاده از تصاوير موديس و سامانه اطلاعات مکاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر تحليل مکاني و زماني رطوبت خاک با استفاده از تصاوير موديس و سامانه اطلاعات مکاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

خاک به عنوان مخزنی از آب و منابع غذایی، بستر رشد گیاهان بوده و اساسا میزان حاصلخیزی خاکها بر میزان دسترسیگیاه به آب و مواد غذایی مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ بنابراین آنالیز رطوبتی خاک یک امر حیاتی در پروسه پایش خاکمی باشد. ازآنجاییکه اندازه گیری نقطه ای رطوبت خاک ازنقطه نظر زمانی و انرژی مصرفی طی یک فرایند میدانی،مقرون به صرفه نیست، به نظر میرسد که استفاده از یک روش خودکار و غیرمستقیم، ضروری باشد. ازاینرو، در اینپژوهش با استفاده از داده های سری زمانی ماهواره MODIS تغییرات مکانی و زمانی رطوبت خاک در یک بازه زمانیشش ساله، به صورت سالیانه موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج تجربی به دست آمده در این پژوهش،رطوبت خاک در منطقه مطالعاتی در سال های 2013 تا 2015 روند نزولی داشته و در سال 2015 به پایین ترین سطحرسیده است. از سال 2016 به بعد، این روند نزولی جای خود را به روند صعودی داده و این روند تا سال 2018 ادامهیافته است. با توجه به اینکه در هرسال تنها از یک تصویر در تاریخ 15 ژوئن استفاده شده است، این نتایج به سادگی بهتمام ماه های سال قابل تعمیم نخواهد بود و بررسی این نتایج (روند کاهش یا افزایش رطوبت خاک در سال های مختلف)نیازمند بررسی بیشتر در ماه های مختلف هرسال می باشد.

لینک کمکی