دانلود فایل word بررسي اثر بيوچار خرما بر خصوصيات شيميايي خاک شور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر بيوچار خرما بر خصوصيات شيميايي خاک شور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در نخلستان ها سالانه مقادیر فراوانی ماده آلی حاصل از هرس درختان خرما در طبیعت رها میشود یا سوزانده می شود. این تحقیق به منظور بررسیاثرسطوح مختلف بیوچار خرما بر هدایت الکتریکی، سدیم، کلسیم و منیزیم و SAR خاک شور انجام گردید. بیوچار خرما در دمای 500 درجه سلسیوس در شرایط اکسیژن محدود تهیه شد و با نسبت های 0، 0/5، 1/5، 1، 2 درصد با 3 کیلوگرم خاک شور مخلوط و به مدت 50 روز با حفظ رطوبت در حدرطوبت ظرفیت مزرعه انکوباسیون شد. سپس خصوصیات شیمیایی شامل هدایت الکتریکی، سدیم، کلسیم و منیزیم و SAR اندازه گیری شد. نتایج نشان دادکه با افزایش مقدار بیوچار خصوصیات شیمیایی خاک همانند هدایت الکتریکی خاک، سدیم، کلسیم و منیزیم و SAR در سطح 1 درصد معنی دار بود و تمامی پارامترها به جز SAR روند افزایش داشت.

لینک کمکی