دانلود فایل word بررسي اثر 6 تيمار تک موج و ترکيبي اشعه UV بر مورفولوژي گياهچه هاي درمنه کوهي در کشت in vitro

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر 6 تيمار تک موج و ترکيبي اشعه UV بر مورفولوژي گياهچه هاي درمنه کوهي در کشت in vitro :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

نوری با طول موج بین 1 تا 390 نانومتر، نور فرابنفش است. در میان موجودات زنده، گیاهان به دلیل احتیاج اجتناب ناپذیرشان به نوربرای انجام فتوسنتز، بیشتر تحت تاثیر پرتوهای فرابنفش قرار می گیرند. از آنجا که گیاه Artemisia aucheri از مهمترین گیاهانبوته ای موجود در مراتع، و اسانس آن، یک منبع بسیار قوی از ترکیب های فعال بیولوژیکی می باشد، دراین پژوهش که در سال 1393انجام شد، اثر پرتوهای UB-B, UV-A و UV-A ، UV-B 9روز) هر کدام به مدت 3، 6 و 9 روز(هر روز 30 دقیقه) و همچنین پرتوهای UV-A+UV-C, UV-C و UV-B+UV-C هرکدام به مدت 9 روز(هر روز 30 دقیقه) بر خصوصیات مورفولوژیکی آن مورد بررسیقرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل، کاهش ریشه زایی در تمام نمونه های تیمارداده شده (به استثناء نمونه مربوط به تیمار UV-A+UV-B به مدت 9 روز)، در مقایسه با شاهد، معنی دار بود. همچنین در شکل ریشه ها ، رشد طولی و ضخامت ساقه، میزان کرک هایسطحی برگ، رنگ، محل رویش و شکل برگ های جدید و اندازه برگ های اولیه، در کلیه نمونه های تیمارداده شده نسبت به شاهد،تغییراتی مشاهده شد.

لینک کمکی