دانلود فایل word بررسي آگاهي و عملکرد کارکنان شرکت پتروشيمي بوشهر پيرامون ايمني و بهداشت مواد غذايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي آگاهي و عملکرد کارکنان شرکت پتروشيمي بوشهر پيرامون ايمني و بهداشت مواد غذايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بیماری های منتقله از طریق غذا یا مسمومیت های غذایی در سراسر جهان، یکی از مشکلات رو به رشد در زمینه سلامتعمومی می باشد، و باعث عوارض شدید و حتی مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می شود. لذا اینمطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی بوشهر، پیرامون بیماری های منتقله ازغذا انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی– مقطعی، 120 نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی بوشهر با مراجعه به آنها موردبررسی قرار گرفتند. ابزار گردآورری اطلاعات پرسشنامه ای شامل متغیرهای دموگرافیک، سوالات مربوط به سنجش،آگاهی، نگرش و عملکرد بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. براساس نتایج مطالعه، میانگین سنی افراد مورد مطالعه 10/32±129/25 سال می باشد. در مجموع کارکنان از میانگین نمره آگاهی نگرش و عملکرد در حد متوسط تا خوبی برخوردار بودند. بر اساس یافته های این مطالعه و با توجه به عدم وجود آگاهیلازم در خصوص برخی از بیماریزاهای مهم از قبیل سالمونلا و اشریشیاکلی و دیگر میکروب های منتقله از مواد غذایی،لزوم آموزش در ارتباط با عوامل خطرساز مواد غذایی به کارکنان مشخص می گردد، چرا که بهترین روش جهت کاهشمسمومیت های منتقله از غذا، آموزش صحیح و کارآمد به افرادی است که وظیفه تولید و تهیه غذا را به عهده دارند.

لینک کمکی