دانلود فایل word برآورد پارامترهاي ژنتيکي براي صفت وزن تخم مرغ با استفاده از روش رگرسيون تصادفي در مرغان بومي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word برآورد پارامترهاي ژنتيکي براي صفت وزن تخم مرغ با استفاده از روش رگرسيون تصادفي در مرغان بومي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

شناسایی استعدادهای ژنتیکی صفاتی که به آنها علاقمند هستیم پیش نیازی برای ساختن یک برنامه اصلاحی است. بدون حفاظتاز منابع و ذخایر ژنتیکی و بهره برداری بهینه از آنها با استفاده از روش های نوین ژنتیکی نمیتوان به توسعه پایدار و تولید مطمئنی درکشاورزی دست یافت. صرف نظر از اهمیت صفاتی که توسط یک یا تعداد محدودی ژن کنترل می شود در اغلب اوقات ما علاقمند بهتخمین اجزای واریانس هستیم. به جهت بهبود پتانسیل ژنتیکی صفات اقتصادی در ابتدا، پارامتر ژنتیکی با استفاده از مولفه هایواریانس برآورد می شوند. در این راستا استفاده از برنامه های اصلاحی حیوانات به منظور افزایش پتانسیل ژنتیکی مرغ های بومی درکشور ما مورد توجه قرار گرفته است. ارزیابی مداوم گله های مولد مرغان بومی، متناسب با اهداف مورد نظر به منظور برآورد عملکرد،تدوین استراتژی آینده و کنترل آثار جنبی ناشتی از برنامه های ژنتیک ضرورت دارد. تحقیق حاضر اولین پژوهشی است که با روشرگرسیون تصادفی روی صفت وزن تخم مرغان بومی استان فارس طی نسل های 20.19 و 21 صورت پذیرفته است. داده های مورداستفاده شامل 7500 رکورد وزن تخم مرغ مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس می باشند که طی سال های 1390 تا 1392 ثبتشده اند. نتایج آنالیز در هفته های مختلف نشان داد که اثرات محیطی در اوایل دوره بیشتر از اثرات ژنتیکی صفت را تحت تاثیر قرار دادهاست. با فاصله گرفتن از اوایل دوره به یک ثبات نسبی رسیده و پتانسیل واقعی مرغ ها مشاهده می شود که تحت تاثیر عوامل ژنتیکیمی باشد. همچنین برای اثر ژنتیک افزایشی لژاندرهای درجه سه و برای محیط دائمی درجه پنج بهترین برآورد ها را ارائه دادند.فراسنجه های ژنتیکی محاسبه شده درپژوهش حاضر این توانایی را به اصلاحگر می دهد تا بهترین نرها و ماده ها را شناسایی و جهتتولید نسل آینده مورد استفاده قراردهد.

لینک کمکی