دانلود فایل word برآورد احتمال وقوع امواج گرمايي با دوره تدارم مختلف دراستان اردبيل به کمک زنجيره مارکف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word برآورد احتمال وقوع امواج گرمايي با دوره تدارم مختلف دراستان اردبيل به کمک زنجيره مارکف :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یکی از چالش های پیش رو بشر در قرن حاضر تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم مفهومی است که به سادگی نمی توان آن را تعریف کرد. باتوجه به تعاریف متعددی که برای این واژه وجود دارد، بررسی پژوهشگران نشان داده است که در اکثر نقاط جهان، دما در طی دو دههگذشته رو به افزایش بوده است [1]. در این پژوهش وقوع امواج گرمایی با تداوم های مختلف در استان اردبیل به کمک زنجیره مارکف وآمار بلندمدت 25 ساله دمای حداکثر روزانه (1991 تا 2016) گرفته است. داده های آماری حداکثر دمای روزانه ایستگاه همدید در استانکه دارای حداقل بیس توپنج سال آمار روزانه بودند، انتخاب شدند و با طرح یک شاخص آماری بر روی این داد هها در منطقه موردمطالعه،دماهای حداکثری که از شاخص موردنظر بیشتر بودند، به عنوان موج گرمایی تعریف شدند. پس از استخراج، داد ههای موردنظر در ایستگاهبه دودسته امواج کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شدند دو روند آ نها بررسی شد. در نهایت، با استفاده از زنجیره مارکف دوره تداوم و دورهبازگشت این امواج گرمایی شناسایی و تجزیه و تحلیل شد. تحلیل نشان داد که در هیچ ماهی موج های بلند بیشترین فراوانی را به خوداختصاص نداد هاند و موج کوتاه و بلند گرمایی در ماه آوریل بیشترین مقدار و در ماه سپتامبر کمترین مقدار را داشته است. ماه های ژوئیهاوت سپتامبر ایستگاه اردبیل کمترین طول دوره بازگشت رو به خود اختصاص داده است.

لینک کمکی