دانلود فایل word اهميت پارامترهاي زيست محيطي در زادآوري مرال (Cervus elaphus maral)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اهميت پارامترهاي زيست محيطي در زادآوري مرال (Cervus elaphus maral) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تخریب زیستگاه و برداشت از گونه ها مهمترین تهدیدات تنوع زیستی قلمداد می شوند. جمعیت مرال در کشور به دلیلتخریب زیستگاه و شکار آن به شدت در حال نابودی است. بزرگترین جمعیت این گونه در کشور در استان مازندران و درمنطقه البرز مرکزی زیست میکنند. در راستای حفاظت از این گونه شناسایی زیستگاه های زادآوری و عوامل موثر در آناهمیت زیادی دارد. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه زادآوری مرال به عنوان ابزاری در شناسایی نحوه توزیع و پراکنش گونهو عوامل موثر در این توزیع و پراکنش می باشد. در این مطالعه با استفاده از هشت متغیر زیست محیطی و روش بیشترینبی نظمی نقشه مطلوبیت زیستگاه گونه تهیه شد. نتایج نشان داد مدل در پیش بینی مناطق مطلوب عالی عمل کردهاست. براساس نتایج متغیر فاصله از روستا و فاصله از جاده بیشترین تاثیر را در انتخاب زیستگاه مطلوب گونه داشته اند.براین اساس پارامتر امنیت زیستگاه و دوری از جوامع انسانی در حفاظت از این گونه اهمیت بالایی دارد.

لینک کمکی