دانلود فایل word اولين گزارش از گونه Phaeoacremonium italicum بر روي درختان زرشک (Berberis vulgaris) در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اولين گزارش از گونه Phaeoacremonium italicum بر روي درختان زرشک (Berberis vulgaris) در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بیماری های شاخه و تنه یک گروه بسیار مهم از بیماری های درختان میوه و زینتی محسوب می شوند. گروه هایمتنوعی از قارچ ها با بیماری های شاخه و تنه درختان در دنیا همراه هستند. در سال 1396 و به منظور مطالعه بیماریهای شاخه و تنه درختان زرشک (Berberis vulgaris) در ایران یک بررسی بر روی برخی از باغ های زرشک در استانهای خراسان جنوبی و فارس انجام گردید. نمونه برداری از شاخه و تنه درختان بیمار با نشانه های سرخشکیدگی، شانکرو زوال انجام شد. نمونه ها به قطعات کوچک برش داده شدند و به مدت یک دقیقه با محلول هیپوکلریت سدیم 5 / 1 %ضدعفونی و بعد از شستشو با آب استریل بر روی کاغذ صافی خشک شدند. قطعات ضدعفونی شده بر روی محیط کشتعصاره سیب زمینی- دکستروز- آگار (PDA) کشت و در دمای 25 درجه سانتیگراد و تاریکی نگهداری شدند. پرگنه هایبدست آمده بر اساس ویژگی های ریخت شناختی (شکل پرگنه و ویژگی های میکروسکوپی) و مولکولی (تجزیه و تحلیلترادف بخشی از ژن بتاتوبولین تکثیر شده با دو آغازگر T1 و Bt2b) مورد شناسایی قرار گرفتند. در این مطالعه 53جدایه از یک قارچ مشابه با گونه های Phaeoacremonium از درختان دارای نشانه بیماری بدست آمد. ترادف های ژنبتاتوبولین از جدایه های منتخب در این مطالعه با گونه Phaeoacremonium italicum موجود در بانک ژن 99 تا 100درصد هومولوژی نشان دادند. بر اساس اطلاعات موجود این اولین گزارش از Pm. italicum از B. vulgaris در دنیا می باشد.

لینک کمکی