دانلود فایل word اولويت بندي منابع تجديد پذير انرژي با استفاده از روش هاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و WASPAS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اولويت بندي منابع تجديد پذير انرژي با استفاده از روش هاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و WASPAS :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش جمعیت کشور، تقاضا برای انرژی به نحو فزاینده ای در حال افزایش است. منابع انرژی فسیلی وسایر منابع غیر تجدیدپذیر پاسخگوی نیاز روز افزون جامعه برای انرژی نیستند لذا لزوم استفاده از انرژی های پاک واقتصادی بیش از پیش احساس میشود. در این پژوهش از روش واسپاس (WASPAS) بعنوان یک روش تصمیم گیریچند معیاره، برای اولویت بندی استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر استفاده شده است. ابتدا معیارهای موثر در اولویتبندی انرژی های تجدیدپذیر به وسیله ی مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های پیشین شناسایی شد. با استفاده از روشدلفی تعدادی از آنها انتخاب و با استفاده از مقایسات زوجی وزن دهی شده اند. کارایی هر گزینه نسبت به هر معیار نیزبا روش (AHP) محاسبه شد. سپس با استفاده از روش (WASPAS) به اولویت بندی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیردر ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اولویت بندی نهایی منابع انرژی تجدیدپذیر به ترتیب انرژیخورشیدی، انرژی زیست توده، انرژی بادی، انرژی آبی، انرژی امواج و انرژی زمین گرمایی می باشد.

لینک کمکی