دانلود فایل word اولويت بندي تکنولوژي هاي نوين به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در گلخانه ها به روش فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اولويت بندي تکنولوژي هاي نوين به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در گلخانه ها به روش فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت انرژی و بحث هدفمندی یارانه های انرژی در کشور، بحث پرداختن به روش های نوین و پیشرفته درمدیریت گلخانه های کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. بر همین اساس در این پژوهش به اولویت بندی استفادهاز تکنولوژی های نوین به منظور بهینه سازی مصرف انرژی پرداخته شده است که برای انجام پژوهش حاضر از روشتحلیل سلسله مراتبی فازی مورد استفاده قرار گرفت برای این تحقیق ابتدا 20 پرسشنامه توسط کارشناسان متخصص بهصورت ارزش گذاری عنصر سطر به ستون تکمیل گردید که رده های ارزش از یک مقیاس فاصله ای بین یک تا نهامتیازدهی شدند. در نهایت برای محاسبه وزن هر گزینه از ماتریس مقایسه زوجی از نرم افزار Expert Choice استفادهشد. و در نهایت پس از به دست آمدن اولویت های معیارها، تکنولوژی های مورد مطالعه از نظر هر یک از معیارها به صورتجداگانه وزن دهی شدند و بنابراین اولویت هر کدام از تکنولوژی ها بر اساس معیارها به دست آمد و در پایان مجموعوزن های مربوط به هر تکنولوژی با هم جمع شده و وزن نهایی هر تکنولوژی به دست آمد. نتایج حاصل از پژوهش حاضرنشان داد که در بین معیارهای مورد مطالعه، معیارهای سرمایه اولیه، نصب و راه اندازی، صرفه جویی در مصرف انرژی وتعمیر و نگهداری به ترتیب با وزن های 0/28، 0/24، 0/17 و 0/15 در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند و همچنین در بین تکنولوژی ها، تکنولوژی های حرارتی خورشیدی و زمین گرمایی به ترتیب با وزن های 0/29 و 0/26 در اولویت هایاول و دوم قرار گرفتند. وزن نهایی معیارها نشان میدهد که تکنولوژی هایی که در آن به انرژی حرارتی اشاره شده استوزن بیشتری دارند. علت این امر را می توان اولویت بالاتر انرژی حرارتی در گلخانه ها ذکر کرد.

لینک کمکی