دانلود فایل word امکان سنجي مديريت يکپارچه محيط زيست شهري در شهرهاي ايران (مطالعه موردي: شهر سقز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word امکان سنجي مديريت يکپارچه محيط زيست شهري در شهرهاي ايران (مطالعه موردي: شهر سقز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

ناهماهنگی های موجود بین سازمان های مدیریتی باعث سردرگمی اداره شهر و اتلاف سرمایه های مادی و معنوی شده به گونه ای که تصمیمگیری سازمان ها و دستگاه های خدمات شهری در برخی موارد در تضاد با یکدیگرند. امروزه عدم مدیریت یکپارچه محیط زیست شهرهاهزینه هایی چندین برابر را بر پیکر محیط شهری تحمیل کرده است و مدیریت محیط زیست شهری را با چالش هایی مواجه ساخته است.هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل مدیریت محیط زیست کنونی شهر سقز و ارائه راهکارهایی جهت یکپارچگی مدیریت محیط زیستشهری است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های موردنیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای ومصاحبه استفاده شده است. یافته های پژوهش که محصول جمع آوری نظرات 30 نفر از مدیران و کارشناسان نهاد مدیریت محیط زیستشهری سقزشامل شهرداری، شورای شهر،سازمان حفاظت محیط زیست و برخی نهادهای دولتی/حکومتی است نشان می دهد که مدیریتکنونی محیط زیست شهر سقز با پیامدهای منفی همچون تعارض در سیاست ها، موازی کاری، تداخل در مسئولیت ها، عدم کارایی خدماترسانی و اتلاف منابع (منابع انسانی، مالی، انرژی و زمان) روبه رو است. جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از روش تحلیلیSWOT استفاده شده است که طبق نتایج ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، راهبرد تهاجمی برای مدیریت محیط زیست شهری سقزانتخاب شد. همچنین جهت حل مشکلات پیش رو و در جهت تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری و بهبود وضع موجودمدیریت محیط زیست شهری سقز پیشنهاد ها و راهکارهایی اجرایی پیشنهاد گردید.

لینک کمکی