دانلود فایل word امکان سنجي تاسيس کمپ بين المللي گردشگري ورزشي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: شهرستان ساحلي نور استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word امکان سنجي تاسيس کمپ بين المللي گردشگري ورزشي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: شهرستان ساحلي نور استان مازندران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

استان مازندران به لحاظ دارا بودن شرایط اقلیمی بسیار متنوع، می تواند به یکی از قطب های بزرگگردشگری و به خصوص گردشگری ورزشی تبدیل شود. یکی از مناطق مناسب که توان بالقوه فراوانی جهتاحداث کمپ ورزشی دارا می باشد شهرستان نور استان مازندران است؛ که به پایتخت ساحلی ایران معروفمی باشد؛ شهری با پتانسیل بالای گردشگری که محبوبیت زیادی در بین گردشگران داخلی و خارجی دارد.پژوهش حاضر باهدف امکان سنجی تاسیس کمپ بین المللی ورزش در شهرستان نور انجام شده است. روشپژوهش توصیفی_تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی می باشد. نمونه آماری پژوهش برابر با جامعه آماری و شاملسطح شهرستان نور است. جهت تحلیل داده ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شد. برایشناسایی منطقه مناسب در سطح شهر نور، شاخص های دسترسی، تراکم، سازگاری و رعایت حریم بررسی ومنطقه مستعد برای احداث کمپ مشخص گردید. با توجه به پتانسیل بالای استان مازندران در امر گردشگریورزشی به محققان آنی پیشنهاد می شود شهرهای مختلف این استان را به لحاظ وجود موقعیت های مناسبجهت جذب گردشگر ورزشی ازجمله تاسیس کمپینگ های ورزش موردمطالعه قرار دهند تا بدین وسیلهگامی موثر در جهت پیشرفت این صنعت درآمدزا و درنتیجه شکوفایی اقتصادی و فرهنگی استان و به طبعکشور ایران برداشته باشند.

لینک کمکی