دانلود فایل word اقليم شناسي همديدي بارش هاي شديد استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اقليم شناسي همديدي بارش هاي شديد استان خوزستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

بارش های شدید سیل آسا، سالانه در جنوبغرب ایران خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را بهمراه دارد. شناسایی عوامل ایجاد اینبارشها می تواند در مدیریت حوادث غیرمترقبه ی ناشی از آنها راهگشا باشد. هدف از انجام پژوهش صورت گرفته شناسایی عوامل ایجادبارش های شدید روزانه استان خوزستان و تحلیل همدید این عوامل می باشد. در این تحقیق بارش های بیش از 50 میلیمتر به عنوانبارش سنگین تعریف شده است. جهت انجام این پژوهش از نقشه های فرارفت رطوبت تراز 850 هکتوپاسکال ، نقشه های امگا و ارتفاعژئوپتانسیل ترازهای 850 و 500 هکتوپاسکال و نقشه های فشار تراز دریا برای 24 ساعت قبل از وقوع بارش و روز بارش استفاده شدهاست. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل سینوپتیکی بارش های شدید استان خوزستان به چهار الگوی کلی تقسیم می شوند: 1)الگوی نوع A : در فشار تراز دریا، حرکت شمال سوی سامانه سودان علاوه بر فرارفت گرما و رطوبت دریای عرب و خلیج فارس، موجبتقویت ناپایداری در این سطح شده و در سطح فشاری 850 میلی باری، همچنان فرارفت رطوبت دریاهای گرم جنوبی ادامه دارد. و درسطح 500 میلی باری، منطقه مورد مطالعه در زیر سرچال و ناوه های عمیق غربی قرار گرفته که مقادیر امگای منفی نسبتا بالا از سطح850 تا 500 میلی باری نشاندهنده ناپایداری شدید در این الگو است. الگوی نوع B : قرارگیری یک مرکز چرخندی بر روی دریای خزر وزیر نفوذ قرار دادن منطقه مورد مطالعه در اثر گسترش زبانه های منتج از چرخند مذکور. 3) الگوی نوع C : استقرار یک مرکز واچرخندیقوی بر روی سیبری و نفوذ زبانه های این مرکز واچرخندی بر روی منطقه مورد مطالعه . 4) الگوی نوع D : قرارگیری یک چرخند بر رویدریای مدیترانه همراه با سرعت قائم منفی در جلوی چرخند مذکور.

لینک کمکی