دانلود فایل word افزايش تحمل به خشکي و بهبود عملکرد لوبيا در شرايط تنش خشکي با کاربرد کودهاي زيستي و فسفاته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word افزايش تحمل به خشکي و بهبود عملکرد لوبيا در شرايط تنش خشکي با کاربرد کودهاي زيستي و فسفاته :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر کاربرد کود زیستی و کود شیمیایی فسفاته بر رشد و اجزا عملکرد گیاه لوبیا در رژیم های مختلف آبیاری یک آزمایش در شهرستان ایلام به صورت اسپلیت اسپلیت پلات با سه تکرار انجام گردید. تیمارها شامل سه سطح قطع آبیاری (شرایط بدون تنش، تنش در مرحله گلدهی و تنش در مرحله غلاف) و سه سطح کود شیمیایی فسفاته (25، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و کاربرد و عدم کاربرد کود زیستی بودند. نتایج حاصل از تجزیه آماری داده ها نشان داد که تیمارهای بکار رفته اثرات معنی داری بر روی پارامترهای مورد ارزیابی در این تحقیق دارد. نتایج نشان داد که از بین صفات مورد بررسی ارتفاع گیاه، تعداد شاخه جانبی در بوته، وزن خشک بوته، عملکرد دانه، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و تعداد روز تا گلدهی و غلاف تحت تاثیر تیمارهای مورد بررسی قرار گرفتند. در شرایط تنش خشکی صفات مرتبط با عملکرد واجزای عملکرد کاهش یافت ولی تعداد روز تا گلدهی و تعداد روز تا غلاف دهی افزایش یافت. نتایج نشان داد که گیاه لوبیا در مرحله گلدهی نسبت به مرحله غلاف دهی به قطع آبیاری حساس تر است. کاربرد کود زیستی و کود شیمیایی فسفاته به طور معنی داری سبب افزایش عملکرد، پارامترهای رشدی و شاخص برداشت، و کاهش تعداد روز تا گلدهی و تعداد روز تا غلاف دهی شد. همچنین کاربرد کود زیستی به طور معنی داری غلظت عناصر غذایی نیتروژن، پتاسیم و فسفر را در گیاه لوبیا افزایش داد. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده توام از کود زیستی و کود شیمیایی فسفاته می تواند آثار نامطلوب تنش خشکی را در گیاه لوبیا کاهش دهند و سبب افزایش عملکرد این گیاه شود.

لینک کمکی