دانلود فایل word استفاده از فيلتر ديجيتال بازگشتي براي جداسازي جريان پايه چشمه کارستي کهمان برمبناي روش شيمي نگار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استفاده از فيلتر ديجيتال بازگشتي براي جداسازي جريان پايه چشمه کارستي کهمان برمبناي روش شيمي نگار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

توجه به اهمیت جریان پایه در هیدرولوژی و منابع آب، روش های مختلفی برای جداسازی آن از در رودخانه ها و چشمه-های کارستی ارائه شده است. یکی از این روشها، فیلتر دیجیتال بازگشتی (RDF) است. در این مطالعه از روش فیلتر دیجیتال بازگشتی با الگوریتم های اکهادت، لینه و هولیک و چاپمن برای جداسازی جریان پایه روزانه چشمه کارستی کهمان در شهرستان الشتر استفاده شده است. دوره آماری مورد استفاده برای چشمه کهمان یک دوره 27 ساله (سال آبی 71-1370 تا 97-1396) بوده است. به منظور بررسی دقت این الگوریتم ها، از روش شیمی نگار با داده های کیفی نمونه برداری در سال آبی (71-1370 تا 97-1396) استفاده شد. با توجه به اینکه هر یک از الگوریتم های روش RDF دارای یک یا چند پارامتر فیلتر هستند، این پارامترها با استفاده روش شیمی نگار و براساس تابع RMSE بهینه سازی شدند. نتایج نشان داد که عملکرد الگوریتم لینه و هولیک از دو الگوریتم اکهاردت و چاپمن بهتر بوده است. این روش براساس روش مبنای شیمی نگار دارای ضریب تعیین تعدیل شده 0/99 و RMSE،0/163 (مترمکعب در ثانیه) می باشد. مقدار شاخص جریان پایه و سطحی چشمه کهمان براساس این روش به ترتیب 97 و 3درصد بدست آمده است. نتایج نشان داد که الگوریتم لینه و هولیک دارای دقت بالایی در جداسازی جریان پایه در چشمه کهمانبوده است.

لینک کمکی