دانلود فایل word استخراج خطوط ساحلي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استخراج خطوط ساحلي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اطلاعات مناطق ساحلی گستره تقابل و تعامل مجموعه ی نیروهای محیط های خشکی و دریائی با یکدیگر می باشد که این امر موجب تغییراتکوتاه و دراز مدت در شکل و مشخصات مناطق ساحلی می گردد. برآیند این نیروها که عمدتا ناشی از وقوع دیده های زمین شناسی،هیدرودینامیکی و اقلیمی می باشند سبب تغییر در موقعیت خطوط ساحلی شده ودر نتیجه، رژیم های پسرونده و پیشرونده نسبت به دریا راپدید می آورند. این پدیده ها، اراضی ساحلی پیرامون خود را دچار تغییر کرده و کاربری های آنها را نیز متفاوت خواهد نمود.برای استخراج خطوط ساحلی از تصاویر ماهواره ای روش قطعه بندی فازی استفاده شده که با روش طبقه بندی نظارت شده، ماشینبردار پشتیبان با هم مقایسه شدده است. نتایج با آنالیز خطای مدل اختلاط طیفی خطی (LSMM) صحت سنجی می شوند تا بتوانبیکسل خالص را استخراج نمود.

لینک کمکی