دانلود فایل word استاندارد سازي سيستم هاي مديريت ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي (HSEE (Health, Safety, Environment & Energy) در شهرک هاي صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استاندارد سازي سيستم هاي مديريت ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي (HSEE (Health, Safety, Environment & Energy) در شهرک هاي صنعتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

نظام مدیریت یکپارچه HSEE با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تاثیر متقابل عوامل بهداشت،ایمنی، محیط زیست و انرژی پرداخته و در این راستا، نواقص، مخاطرات بالقوه و حوادث را بطور نظام مند مورد ارزیابیقرار میدهد و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارائه میدهد. هدف از ایجاد چنین نظام مدیریتی، ارائه روشی استهدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه خطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت،ایمنی و محیط زیست در شهرکهای صنعتی، بطور دقیق تعیین و بطور موثر حذف و یا کنترل شود. آموزش در نظاممدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در نهادینه سازی فرهنگ و اجرای صحیح الزامات HSEE همواره حائز اهمیتمی باشد؛ بنابراین، لازم است که هر واحد صنعتی، فرآیند آموزش به ویژه آموزش های حین کار را جدی گرفته و با ایجاد وتبعیت از HSE PLAN که دربرگیرنده سیستم های مجوز کار، بازرسی ها، آنالیز ایمنی شغلی، ممیزی ها و جلسات منظم،دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی و سیستم ارتباطات درون و برون سازمانی مرتبط با HSE می باشد، از رعایت چنینالزاماتی اطمینان حاصل کنند.

لینک کمکی