دانلود فایل word ارزيابي ريسک ايمىي، بهداشتي و زيست محيطي بيمارستان اميرالمومنين اهواز با استفاد از روش Melbourne3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي ريسک ايمىي، بهداشتي و زيست محيطي بيمارستان اميرالمومنين اهواز با استفاد از روش Melbourne3D :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی بیمارستان امیرالمومنین اهواز در سال 1398 با استفاده از روش Melbourne3D صورت پذیرفته است. ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد تجهیزات و محیط زیست است. بیمارستان امیرالمومنین اهواز، بزرگ ترین بیمارستان ملکی سازمان تامین اجتماعی می باشد. این بیمارستان دارای 17 بخش بستری، 20 بخش پاراکلینیک و 18 بخش تخصصی دارد و در حال حاضر دارای 256 تخت فعال می باشد. روش بررسی: روش Melbourne3D یک روش کیفی نیمه کمی است. در این روش ارزیابی ریسک بر مبنای 3 عامل تماس، احتمال و پیامد صورت می گیرد. این روش دارای 3 جدول تماس، احتمال و پیامد می باشد. پس از تعیین رتبه ریسک بایستی نسبت به سطح بندی ریسک اقدام نماییم. که دارای 4 سطح شدید یا بارز، زیاد، متوسط و کم می باشد و سپس از رتبه های ریسک بدست آمده درصد می گیریم و آنها را از نظر آماری طبقه بندی می کنیم. یافته ها: 19 ریسک ایمنی، 17 ریسک بهداشتی و 9 ریسک زیست محیطی شناسایی گردید. از ریسک های ایمنی به دست آمده 5% ریسک ها در سطح شدید، 10% در سطح زیاد، 63% در سطح متوسط و 22% در سطح کم، از ریسک های بهداشتی 11% ریسک ها در سطح شدید، 30% در سطح زیاد، 41% در سطح متوسط و 18% در سطح کم و ازریسک های زیست محیطی شناسایی شده و 33/3% در سطح شدید، 33/3% در سطح کم قرار گرفتند. نتیجه گیری: در این پژوهش که در بیمارستان امیرالمومنین اهواز انجام گردید، ریسک ها به طور کلی در سه دسته ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفتند. از جمله مهم ترین ریسک ها در بخش ایمنی حمل و جابجایی بیماران و اجسام سنگین با رتبه ریسک 320، در بخش بهداشتی عدم رعایت نکات صحیح سترون کردن و مواجهه با مواد شیمیایی با رتبه های ریسک 320، در بخش زیست محیطی پسماند بیمارستان و فعالیت روزمره به ترتیب با رتبه های ریسک 320، 360 و 360 می باشد. از جمله اقدامات اصلاحی می توان به آموزش پرسنل و استفاده از لوازم حفاظت فردی اشاره کرد.

لینک کمکی