دانلود فایل word ارزيابي روش هاي سنجش از دور در شناسايي و پايش يخچال هاي طبيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي روش هاي سنجش از دور در شناسايي و پايش يخچال هاي طبيعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

یکی از مباحث مهمی که امروزه بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است، استفاده از تصاویر سنجش از دور در پایش خصوصیاتفیزیکی یخچال های طبیعی به عنوان یکی از پدیده های طبیعی تاثیرگذار میباشد. بدون شک این مناطق به راحتی در دسترسنبوده و برداشت های مستقیم از این عوارض کارگشا نخواهد بود. از این رو، تصاویر سنجش از دور با در اختیار قرار دادن اطلاعات درپهنه وسیع با دقت قابل قبول این مشکل را برطرف نموده و مطالعات در زمینه یخچال های طبیعی را بیش از پیش گسترده ترکرده است. مطالعات یخچال های طبیعی با استفاده از سنجش از دور از جنبه های مختلفی قابل بررسی میباشند. شناسایی تودهبرفی، محاسبه حجم تغییرات و حجم اصلی میزان برف موجود در یخچال، بررسی جا به جایی توده برفی و سرعت تغییرات بهوجود آمده در تغییرات سطحی برف و همچنین محاسبه حجم آب حاصل از برف در یخچال ها از موضوعاتی است که با استفاده ازفناوری سنجش از دور قابل برآورد میباشند. از جمله ملاک های مهم در انتخاب سنجنده مناسب، قدرت تفکیک مکانی و زمانی،مشکل حضور ابرها در منطقه و مساحت حوزه آبریزی است. برای کنترل کاربردی پوشش برف، ماهواره ها با سرعت تکرار بالا برایبه دست آوردن تصاویر بدون ابر بکار می روند.

لینک کمکی