دانلود فایل word ارزيابي خطراحتمالي مهاجم (آفت) شدن ماهيان غيربومي در تالاب انزلي با استفاده از مدل آماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي خطراحتمالي مهاجم (آفت) شدن ماهيان غيربومي در تالاب انزلي با استفاده از مدل آماري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

استفاده از مدل های ارزیابی خطر مهاجم شدن گونه های غیربومی بعنوان یک ابزار کمکی برای تصمیم گیران و سیاست گذاران درعرصه منابع طبیعی بطور فزاینده ای در دنیا در حال رشد است. گونه های غیربومی ماهیان از یکطرف می توانند در تولید پروتئین وایجاد زمینه های اشتغال نقش داشته باشند هم ممکن است به شکل یک آفت برای صنعت آبزی پروری یا برای اکوسیستم هایطبیعی عمل کنند. هدف این مطالعه استفاده از برخی ویزگی های بوم شناختی گونه های ماهیان غیربومی در پیش بینی مهاجم شدنگونه های ماهیان غیربومی در تالاب انزلی با استفاده از تحلیل تشخیص Discriminant analysis است. 15 گونه غیربومی درتالاب انزلی گزارش شدند که 7 گونه در تالاب مذکور استقرار یافته اند.نتایج نشان داد که از میان 12 ویژگی اکولوژیکی و محیطی ، سه ویژگی تطابق اقلیمی ، طول عمر و طول بدن در زمان بلوغ بطورمعنی داری (p-value <0.05, Wilk’s lambda=0.008) گونه های مهاجم و گونه های غیرمهاجم را از یکدیگر متمایز می کنند. همبستگی این متغیرهای مستقل در تابع تشخیص برای طول بدن در زمان بلوغ منفی و برای دو متغیر دیگر مستقیم بود. استفاده ازمدلهای آماری بعنوان یک ابزار ارزیابی اولیه می تواند مدیران و تصمیم گیران را در برنامه توسعه آبزی پروری و انتخاب گونه هایغیربومی مناسب کمک نماید.

لینک کمکی