دانلود فایل word ارزيابي توان اکولوژيکي حوزه آبخيز قلعه گرگ شهرستان شوشتر با تاکيد بر کاربري اکوتوريسم با استفاده از مدل مخدوم و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي توان اکولوژيکي حوزه آبخيز قلعه گرگ شهرستان شوشتر با تاکيد بر کاربري اکوتوريسم با استفاده از مدل مخدوم و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین به عنوان هسته مطالعاتمحیط زیست و به مثابه پیشگیری و حتی درمان بحران های زیستمحیطی به شمار می رود. از این رو پیش از اجرای توسعه، تعیینتوان اکولوژیک سرزمین برای کاربری های مختلف ضروری است. اینتحقیق در سال 1394 با هدف ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیزقلعه گرگ شهرستان شوشتر جهت کاربری اکوتوریسم به روش مخدوم وبا استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) صورت پذیرفت. درفرایند اجرای ارزیابی، ابتدا محدوده حوضه مورد مطالعه بر روینقشه توپوگرافی با مقیاس 1:25000 بسته شد. سپس با استفاده ازخطوط توپوگرافی، مدل رقومی ارتفاع (DEM) منطقه تهیه گردید ومتعاقبا با استفاده از DEM منطقه نقشه های مورد نیاز از قبیلنقشه طبقات ارتفاعی، شیب و جهت شیب منطقه تهیه شد. سپس بااستفاده از مدل مخدوم و روی هم گذاری نقشه ها در محیط GISقابلیت ها و پتانسیل منطقه جهت کاربری اکوتوریسم مشخص گردید.نتایج نشان دادند حوضه قلعه گرگ براساس مدل توریسم مخدوم برایکاربری تفرج متمرکز، 2.28 درصد (140.67 هکتار) در طبقه دو و97.72 درصد (6036.13 هکتار) در طبقه نامناسب قرار دارند. درمدل تفرج گسترده، 93.69 درصد (5787.10 هکتار) طبقه یک و 6.31درصد (389.7 هکتار) طبقه دو را به خود اختصاص دادند.

لینک کمکی