دانلود فایل word ارزيابي تاثير افزايش نورپردازي منظر پياده راه در برقراري تعاملات اجتماعي خيابان 22 بهمن شاهرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي تاثير افزايش نورپردازي منظر پياده راه در برقراري تعاملات اجتماعي خيابان 22 بهمن شاهرود :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

یکی از پر اهمیت ترین فضاهای شهری، پیاده رو و گذرگاه های عابر پیاده است. پیاده روها اهمیت بسزایی در سرزندگی و احیاء اجتماعیشهرها دارند و از آنجا که زندگی انسان در گرو گروهی زیستن است، برای بهبود این فضا و تبدیل آن به محیطیئ سرزنده و اجتماعی بایداقدامات لازم صورت گیرد. یکی از عوامل موثر بر کیفیت این فضای شهری، نورپردازی مناسب است.هدف این پژوهش ارزیابی تآثیر افزایشنورپردازی منظر پیاده راه ها در برقراری تعاملات اجتماعی در خیابان 22 بهمن شاهرود است. برای تحقق بخشیدن به این پژوهش از روشکمی با استفاده از شیوه توزیع پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده که حجم نمونه انتخابی 150،نفر می باشند. در این پژوهش ضمن بهره گیری از روش های آماری توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSآزمون T و مدل SWOT استفاده شده است نتایج حاکی از ان است که نورپردازی شهری خیابان 22 بهمن می تواند در افزایش زمان خرید وگردشگری در هنگام شب، ایمنی، امنیت و افزایش حضور با کیفیت شهروندان در فضای شهری تاثیرگذار باشد.

لینک کمکی