دانلود فایل word ارزيابي اولويت امدادرساني پايگاه هاي آتشنشاني به محلات شهري در مواقع بحراني با استفاده از مدل تحليل شبکه (مطالعه موردي: محله پير مادر شهر اردبيل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي اولويت امدادرساني پايگاه هاي آتشنشاني به محلات شهري در مواقع بحراني با استفاده از مدل تحليل شبکه (مطالعه موردي: محله پير مادر شهر اردبيل) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

ازآنجاییکه در زمان وقوع حوادث و سوانح جان و مال مردم در معرض خطر قرار می گیرد، انتظار آن می رود که درسریع ترین زمان ممکن کار امدادرسانی به سانحه دیدگان انجام گیرد. از همین رو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اولویتامدادرسانی پایگاه های آتشنشانی به محلات شهری در مواقع بحرانی با استفاده از مدل تحلیل شبکه میباشد. روشتحقیق در این پژوهش، بر اساس هدف؛ کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد.ابتدا پایگاه های آتشنشانی به وسیله GPS برداشته شده و وارد محیط GIS گردید، به منظور تحلیل و ارزیابی نهایی، پس از انجام عملیاتتوپولوژی و تشکیل پایگاه های اطلاعاتی، اقدام به ساخت شبکه نموده و سپس نتایج با استفاده از عملیات تحلیل شبکه،مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که ایستگاه شماره 1 واقع در خیابان شهید معادی با طیمسافت 1402 متر و زمان 2 دقیقه در اولویت اول و ایستگاه شماره 2 واقع در جنب میدان بعث با طی مسافت 18388متر و زمان 3 دقیقه در اولویت دوم امدادرسانی نسبت به محله پیر مادر شهر اردبیل قرار گرفتند. این مدل برای تمامیمحلات شهر می تواند قابلیت پیاده شدن را داشته باشد و با توجه به خروجی های مدل، در مواقع بحرانی از آسیب هایناشی از حوادث کاسته و موجب تسریع در روند امدادرسانی در محلات شهر گردد.

لینک کمکی