دانلود فایل word ارزيابي اقليم آسايش گردشگري در استان آذربايجان غربي با استفاده از شاخص ( TCI ) و نرم افزار GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي اقليم آسايش گردشگري در استان آذربايجان غربي با استفاده از شاخص ( TCI ) و نرم افزار GIS :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI) مسیز کوفسکی (Mieczkowski, 1811) بهارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان آذربایجان غربی پرداخته شده است، شاخص مکیزکوفسکی به شکلشماتیک شرایط اقلیمی را برای فعالیت های گردشگری با استفاده از 7 پارامتر، میانگین حداکثر ماهانه دمایروزانه (C) ، میانگین دمای روزانه (C) ، میانگین حداقل رطوبت نسبی روزانه (به درصد)، میانگین رطوبتنسبی روزانه (به درصد)، وزش باد، بارش (mm) و کل ساعات آفتابی مورد ارزیابی قرار می دهد. در اینتحقیق هدف بررسی تعیین شرایط کیفی اقلیمی استان آذربایجان غربی از بعد آسایشی و مشخص نمودنتقویم اقلیم گردشگری استان بر اساس شاخص (TCI) می باشد. برای رسیدن به این هدف داده های آماریبلند مدت برای ایستگاه سینوپتیک استان آذربایجان غربی گردآوری شد و بعد از تجزیه و تحلیل و پردازشآنها در محیط Excel و تهیه بانک اطلاعاتی، شاخص TCI برای ایستگاه های منطقه به تفکیک ماه های سالمحاسبه گردید، سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ، نقشه TCI برای تمام ماه های سال تهیهو ترسیم گردید. استان آذربایجان غربی با بررسی شاخص اقلیم گردشگری در خرداد، تیر، شهریور و مهربهترین شرایط را برای جذب گردشگر و انجام فعالیت های گردشگری دارد.

لینک کمکی