دانلود فایل word ارزيابي اثرات شهرک هاي صنعتي بر پايداري زيست محيطي وکالبدي سکونتگاه هاي روستايي (مطالعه موردي: شهرک صنعني بينالو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي اثرات شهرک هاي صنعتي بر پايداري زيست محيطي وکالبدي سکونتگاه هاي روستايي (مطالعه موردي: شهرک صنعني بينالو) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 37

چکیده مقاله:

توسعه نواحی صنعتی روستاها می تواند آثار مثبت اقتصادی- اجتماعی متنوعی به دنبال داشته باشد نتایج بسیار از مطالعاتنشان دهنده بهبود وضعیت زندگی روستاییان پس از استقرار نواحی صنعتی در روستاها است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر(شهرک صنعتی بینالود بر پایداری زیست محیطی وکالبدی سکونتگاه های روستاییان بخش احمدآباد شهرستان مشهد است.تحقیق حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی می باشد که نتایج حاصله از آن می تواند در برنامه ریزی ها قابل استفاده باشد برایسنجش تاثیرات شهرک صنعتی ، بعد زیست محیطی وکالبدی (شامل سه مولفه منابع آب، بهداشتی، کالبدی) در نظر گرفته شدهاست که با پرسش های متعدد سنجیده شده است، بنابراین از 58 روستای واقع دربخش احمد آباد شهرستان مشهد که شهرکصنعتی بینالود در آن واقع شده است (جامعه آماری تحقیق) برای تعیین تعداد روستاهای نمونه تحقیق از عامل جمعیتی(روستاهای بالای 100 نفر جمعیت) 42 روستا انتشاب شد سپس با توجه به عامل بعد مسافت و دسترسی به شهرک صنعتیبینالود معادل 10 روستا از 42 روستاها مششص گشت که به عنوان جامعه نمونه تحقیق انتخیاب گردیید. حجم نمونه بر اساسفرمول کوکران حجم جامعه نامحدود برای برآورد حجم نمونه استفاده شد. بر این اساس حجم نمونه 279 به دست آمد، با توجه بهنسبت حجم خانوارهای هر روستا، حجم نمونه هر روستا محاسبه شده است. به منظور مقایسه میانگین نظرات پاسخگویان درخصوص تاثیر شهرک صنعتی بر پایداری زیست محیطی وکالبدی سکونتگاه های روستایی، مقایسه میانگین این متغیر به کمکآزمون t با عدد 3 (حد وسط) انجام شده که نتایج آن نشان داد که p- مقدار تقسیم بر 2 این آزمون کمتر از 0/05 بوده و آماره t مثبت (1/744) است، لذا می توان نتیجه گرفت میانگین تاثیر شهرک صنعتی بر پایداری زیست محیطی وکالبدی روستاها بیشتر ازمتوسط است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که ایجاد شهرک های صنعتی برپایدار ی زیست محیطی وکالبدی روستاها موثر است.

لینک کمکی