دانلود فایل word ارزيابي آلودگي و ريسک اکولوژيک فلزات سنگين و بالقوه سمي در غبار خياباني شهر گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي آلودگي و ريسک اکولوژيک فلزات سنگين و بالقوه سمي در غبار خياباني شهر گرگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

شهر گرگان از جمله شهرهای شدیدا مهاجر پذیر کشور می باشد که در سال های اخیر وسعت و جمعیت آن افزیش قابلملاحظه ای داشته و استعداد و پتانسیل آلودگی در آن توسعه یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی خطر و ارزیابیریسک سلامتی ناشی از بعضی فلزات سمی و تهیه نقشه پهنه بندی غلظت فلزات سمی در غبار خیابانی شهر گرگاناست. به همین منظور 18 نمونه گرد وغبار از خیابان های اصلی شهر گرگان جمع آوری شد.غلظت فلزات سنگین بهروش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-MS) تعیین گردید. میانگین غلظت فلزات سنگین Co ،Ni ،Cr, Cu, As و Pb به ترتیب: 79/44، 33/44، 9/85، 3/16، 151/55 و 80/94 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد. نتایج ضریب غنی شدگی نشان می دهد عناصر As, Ni, Co دار غنی شدگی کم، Pb, Cr دارای غنی شدگی متوسط و Cu، دارای غنی شدگی شدید می باشد. همچنین نقشه های توزیع عناصر نشان می دهد غنی شدگی بیشتر در محدود های شرقی شهر گرگان است. از نظر ریسک سلامتی عناصر Pb، As، Ni، Cr،Co در محدوده آلودگی کم و Cu دارای ریسک سلامتی متوسط می باشد.

لینک کمکی