دانلود فایل word ارزيابي آثار زيست محيطي و جريان انرژي در توليد گوشت مرغ به روش چرخه زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي آثار زيست محيطي و جريان انرژي در توليد گوشت مرغ به روش چرخه زندگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

غذا یکی از اساسی ترین نیازهای بشر در سراسر عمر است. تولید پایدار مواد غذایی مستلزم توجه به حفظ سلامت محیطزیست همزمان با مدیریت حداکثر برداشت از حداقل امکانات است. در این مطالعه به بررسی آثار زیست محیطی تولیدگوشت مرغ بسته بندی شده در استان اصفهان با استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی پرداخته شد. اطلاعات مورد نیازاز طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مرغداران و کشتارگاه داران جمع آوری شد. 11 شاخص زیست محیطی شاملتخلیه منابع زمینی، تخلیه منابع فسیلی، گرمایش جهانی، تخلیه لایه اوزن، سمیت انسانی، سمیت آبهای سطحی،سمیت آبهای آزاد، سمیت زمینی، اکسیداسیون فوتوشیمیایی، پتانسیل اسیدی شدن و یوتریفیکاسیون با استفاده از نرمافزار سیماپرو بررسی شد. مرز سامانه شامل دو پروسه مرغداری و کشتارگاه میباشد و یک تن مرغ زنده در نظر گرفتهشد. نتایج نشان داد که پرورش مرغ بیشترین تاثیر را در آلایندگی چرخه تولید گوشت مرغ بسته بندی شده داشت. نهادهخوراک بیشترین آلایندگی و همچنین بیشترین سهم انرژی مصرفی را در بین نهاده ها داشت. بازده انرژی این چرخه42 / 0 بود و شاخص گرمایش جهانی در این چرخه 324 / 5313 کیلوگرم کربن دی اکسید معادل برای یک تن گوشت مرغبسته بندی شده به دست آمد. یکی از گزینه های موثر در کاهش آلایندگی و کاهش انرژی مصرفی استفاده از جیرهغذایی با ضریب تبدیل بالا و تجهیزات به روز تغذیه است.

لینک کمکی