دانلود فایل word ارزش گذاري تفرجگاهي روستاي حصار شهرستان تربت حيدريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزش گذاري تفرجگاهي روستاي حصار شهرستان تربت حيدريه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تفرج شامل کلیه تفریحاتی است که در خارج از محیط بسته و محدود انجام می گیرد. ازمناسب ترین منابعی که می تواندکیفیت تفرج را بالا ببرد مناطق طبیعی کمتر تغییر یافته را میتوان نام برد. هدف از این تحقیق تعیین ارزش تفرجیروستای حصار از توابع شهرستان تربتحیدریه با استفاده از روش هزینه سفر فردی و تخمین تابع تقاضای مسافرت می-باشد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 240 پرسشنامه از بازدیدکنندگان روستای حصار در سال 1396 جمع آوری شد.نتایج الگوی رگرسیون در برآورد تابع تقاضا نشان میدهد که متغیرهای اندازه خانوار، درآمد بازدیدکننده، هزینه سفر،هزینه سفر مکان جایگزین و تعداد بازدید مکان جایگزین رابطه معناداری با تعداد بازدید افراد از روستای حصار دارد ومتغیر مسافت تاثیر معنیداری بر تعداد بازدید افراد از روستای حصار ندارد. همچنین مازاد مصرفکننده 42 / 103571 وارزش تفریحی سالانه این منطقه معادل 43499996400 ریال محاسبه شدکه نشان دهنده اهمیت زیاد این تفرجگاه درمنطقه تربت حیدریه است.

لینک کمکی