دانلود فایل word ارتباط بين شاخص هاي پوشش گياهي و شاخص هاي توپوگرافي با استفاده از تکنيک سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در شمال شرق شهرستان داراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارتباط بين شاخص هاي پوشش گياهي و شاخص هاي توپوگرافي با استفاده از تکنيک سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در شمال شرق شهرستان داراب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص های پوشش گیاهی و شاخص توپوگرافی در منطقه شمال شرق شهرستانداراب با استفاده از تصاویر ماهواره ای در سال 2016 برای ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد می باشد. برای اینمنظور از تصاویر ماهواره لندست +ETM در سال 2016 برای ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد استفاده شد. در این مطالعه از شاخص های پوشش گیاهی NDWI (شاخص آب تفریقی نرمال شده)، MNDWI (شاخص اصلاح شده NDWI)، NDMI (شاخص رطوبت تفریقی نرمال شده)، WRI (شاخص نسبت آب) و AWEI (شاخص استخراج آب اتوماتیک شده( به عنوان شاخص های تعیین رطوبت در علوم سنجش از دور استفاده شد. همچنین از شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) به منظور استخراج لندفرم ها و بررسی ارتباط بین شاخص های پوشش گیاهی و لندفرم های منطقه استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر شاخص پوشش گیاهی MNDWI نسبت به بقیه شاخص ها بیشتر و شاخص NDWI دارای کمترین مقدار در منطقه مورد مطالعه است. روند کلی تغییرات شاخص ها به اینصورت ات که در مناطق دشت سر مقدار این شاخص ها بیشتر از مناطق مرتفع می باشد. از این نتایج می توان دانست که چون در مناطق دشت سر پوشش گیاهی مرتعی خوبی در منطقه وجود دارد، میزان این شاخص ها بیشتر از مناطق مرتفع می باشد. بنابراین بهمناطق دشت سر حاکی از رطوبت بیشتر در منطقه مورد مطالعه هستند که امکان رشد گیاهان مرتعی را در منطقه فراهمنموده است.

لینک کمکی