دانلود فایل word اثرات شهرک صنعتي خيام بر توسعه منطقه پيرامون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثرات شهرک صنعتي خيام بر توسعه منطقه پيرامون :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی آثار اقتصادی احداث شهرک صنعتی خیام بر توسعه منطقه پیرامون خود پرداخته شد. داده های مورد مطالعه جهت دستیابی به اهداف تحقیق، مربوط به سال 1398-1397 می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه روستائیان می باشد که همجوار با شهرک صنعتی خیام می باشند. برای انتخاب نمونه، 5 روستا به روش تصادفی انتخاب شدند. آنگاه حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 358 نفر برآورید گردید که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای سهم هر روستا در نمونه مورد بررسی تعیین گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است. ابزار اصلی تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات لازم، پرسشنامه می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی عمیقتر موضوع و دسته بندی متغیرها از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. متغیرهای مربوط به هر عامل، رتبه بندی گردید و مشخص شد که در هر عامل، کدام متغیرها دارای بیشترین اثرات مثبت و کدام متغیرها داراری بیشترین اثرات منفی می باشند. همچنین در بین متغیرهای مربوط به اثرات مثبت و اثرات منفی نیز رتبه بندی صورت گرفت و موثرترین متغیرهای مثبت و منفی بر توسعه منطقه شناسایی شد. به منظور تعیین تعداد عامل ها از قاعده کیسر استفاده گردید. با محاسبه جمع واریانس متغیرهای مثبت و منفی مربوط به هر عامل مشخص شد که در مجموع این شهرک، توسعه منطقه مورد مطالعه را تضعیف نموده است.

لینک کمکی