دانلود فایل word اثرات سطوح مختلف زردچوبه در جيره بر پايه گندم بر ميزان کلستروزل و شاخص اکسيداسيون سرم بلدرچين هاي درحال رشد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثرات سطوح مختلف زردچوبه در جيره بر پايه گندم بر ميزان کلستروزل و شاخص اکسيداسيون سرم بلدرچين هاي درحال رشد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این آزمایش منظور بررسی تاثیر افزودن پودر زردچوبه در جیره های بر پایه گندم با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد بلدرچین در دوره ی رشد اجرا شد. این آزمایش به مدت 36 روز با استفاده از 384 قطعه بلدرچین ژاپنی سن یک روزگی (مخلوط دوجنس)، در طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل 2*4 با 8 تیمار و 4 تکرار و 12 پرنده در هر تکرار انجام شد. فاکتورها شامل دو سطح آنزیم (0 و 500ppm) و فاکتور دوم شامل چهار سطح زردچوبه (0، 1، 2 و 3 درصد) بود. تیمارهای آزمایشی بصورت زیر بودند: 1- جیره کنترل بر پایه گندم، 2- جیره کنترل بر پایه گندم + 500ppm آنزیم، 3- جیره کنترل بر پایه گندم +1% زردچوبه، 4- جیره کنترل بر پایه گندم +2% زردچوبه، 5- جیره کنترل بر پایه گندم + 3% زردچوبه، 6- جیره کنترل بر پایه گندم + 1% زردچوبه _ 500ppm آنزیم کمین، 7- جیره کنترل بر پایه گندم + 2% زردچوبه + 500ppm آنزیم کمین، 8- جیره کنترل بر پایه گندم + 3% زردجوبه + 500ppm آنزیم کمین نشان داد تاثیر زردچوبه بر سطح گلوکز، تری گلیسیرید، آنتی اکسیدان کل سرم (TAC) و میزان مالون دی آلدئید (MDA) سرم خون معنی دار بود (p> 0/01). میزان گلوکز و TAC با افزودن زردچوبه افزایش یافت در حالی که میزان کلسترول، تری گلیسرید و MDA کاهش یافت (p> 0/05). نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از زردچوبه منجر به کاهش چربی، گلوکز و مالون دی آلدهید سرم در بلدرچین ها می شود.

لینک کمکی