دانلود فایل word اثرات تلفيقي پيروليگتئوس اسيد و سيليکات کلسيم بر بهبود عملکرد گندم پائيزه در مزرعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثرات تلفيقي پيروليگتئوس اسيد و سيليکات کلسيم بر بهبود عملکرد گندم پائيزه در مزرعه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

جمعیت جهان تا سال 2050 از 9 میلیارد نفر بیشتر می شود. برای مقابله با چالش امنیت غذایی، باید مقدار تولید در واحد سطحزمین های کنونی افزایش یابد و در کشورهای در حال توسعه میزان تولید باید دو برابر شود. پیرولیگنئوس اسید مایعی است که در روندتولید ذغال چوب و از طریق جمعآوری گاز حاصل از سوختن چوب تحت شرایط بی هوازی و تقطیر و فشرده سازی آن به دست می آیدو اثرات تغذیه ای و آنتی اکسیدانی آن روی تعدادی از گیاهان نشان داده شده است. به منظور بررسی اثر پیرولیگنئوس اسید و سیلیکاتکلسیم در افزایش عملکرد گندم زمستانه (رقم پیشگام) آزمایشی به صورت طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتیدانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 95 - 1394 اجرا شد. تاثیر پیرولیگنئوس اسید و سیلیکات کلسیم بر عملکردکمی و کیفی گندم از طریق تعیین میزان طول سنبله، میزان سطح برگ پرچم، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دانه ومقایسه آن با تیمار شاهد انجام شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها با استفاده از روش LSD انجامشد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که از این نظر بین این تیمارها و شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد. تیمار ترکیب پیرولیگنئوساسید و سیلیکات کلسیم موجب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گندم شد.

لینک کمکی