دانلود فایل word اثرات استفاده از سطوح مختلف پوسته کنجد در جيره بر فراسنجه هاي خوني بره هاي نر مغاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثرات استفاده از سطوح مختلف پوسته کنجد در جيره بر فراسنجه هاي خوني بره هاي نر مغاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف پوسته کنجد در جیره بر فراسنجهه ای خونی بره های نرمغانی بود. جهت انجام پژوهش حاضر از تعداد 24 راس بره نر مغانی با متوسط وزن 2 ± 30 ، در چهار تیمار و 6 تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل: تیمار شاهد، تیمار دریافت کننده 10 درصد پوستهکنجد، تیمار دریافت کننده 20 درصد پوسته کنجد و تیمار دریافت کننده 30 درصد پوسته کنجد میباشد. به منظورتعیین پارامترهای خونی در طول دوره دو بار (مرحله اول در روز 40 ، مرحله دوم در روز 80)، 3 ساعت پس از وعدهغذایی صبح، خونگیری انجام شد. نمونه ها جهت اندازه گیری غلظت گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید پروتئین کلنگهداری شدند. آنالیز آماری داده های حاصل بوسیله نرم افزار آماری SAS (9/1) صورت گرفت مطابق نتایج حاصلهغلظت پروتئین در دوره اول در بین تیمارها دارای تفاوت معنی داری بود به طوریکه در تیمار دوم بیشترین غلظت و درتیمار شاهد و چهارم دارای کمترین غلظت بود (p<0/05). در مقابل در دوره اول، تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری برغلظت گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید نداشتند. در دوره دوم نمونهبرداری، اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت تری-گلیسرید معنی دار بود و بیشترین و کمترین غلظت به ترتیب مربوط به تیمار چهارم و سوم بود (p<0/05). به طور کلی،نتایج این آزمایش نشان داد که میتوان از پوسته کنجد بدون بروز اثرات سوء بر پارامترهای خونی در جیره بره هایپرواری به جای جو تا میزان 20 و 30 درصد استفاده کرد.

لینک کمکی