دانلود فایل word اثرات استفاده از سطوح مختلف پوسته کنجد در جيره بر عملکرد پروار (مصرف خوراک، افزايش وزن روزانه و نهايي و ضريب تبديل غذايي)بره هاي نر مغاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثرات استفاده از سطوح مختلف پوسته کنجد در جيره بر عملکرد پروار (مصرف خوراک، افزايش وزن روزانه و نهايي و ضريب تبديل غذايي)بره هاي نر مغاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف پوسته کنجد در جیره بر عملکرد پروار بره های نر مغانیانجام شد. بدین جهت تعداد 24 راس بره نر مغانی با متوسط وزن 2 ± 30 ، در چهار تیمار و در قالب طرح کاملا تصادفی مورداستفاده قرار گرفتند. تیمارهای آزمایش شامل: شاهد، تیمار دریافت کننده 10 درصد پوسته کنجد، تیمار دریافت کننده 20درصد پوسته کنجد و تیمار دریافت کننده 30 درصد پوسته کنجد بود. خوراک مصرفی و باقیمانده روز بعد به صورت روزانهثبت میشد. وزن برهها دو هفته یکبار و به صورت انفرادی توزین میشد. داده های به دست آمده به وسیله نرم افزار آماری SASآنالیز شد. مطابق نتایج پژوهش حاضر، در دوره اول دوره پرورشی بین تیمارهای اول، دوم و سوم با تیمار چهارم تفاوت معنی-داری از نظر افزایش وزن روزانه وجود داشت و بیشترین افزایش وزن روزانه در تیمار دریافت کننده 20 درصد پوسته کنجدمشاهده شد (P<0/05). این درحالی است که در دوره دوم هیچ تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد ولی ازلحاظ عددی بیشترین افزایش وزن روزانه مربوط به تیمار شاهد بود (P<0/05). از طرفی بیشترین و کمترین افزایش وزن روزانهدر میانگین کل دوره به ترتیب در تیمار اول و چهارم مشاهده شد (P<0/01) نتایج این آزمایش نشان داد که از پوسته کنجدبدون بروز اثرات سوء بر عملکرد پروار میتوان در جیره بره های پرواری استفاده کرد. همچنین نتایج نشان داد که میتوان پوستهکنجد را تا میزان 20 و 30 درصد بعنوان جایگزین مناسب برای جو در جیره بره های پرواری بدون اینکه اثرات مضر بر عملکردپروار داشته باشد استفاده نمود.

لینک کمکی