دانلود فایل word اثر نيتروژن بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيک گوجه فرنگي تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر نيتروژن بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيک گوجه فرنگي تحت تنش شوري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر شوری و نیتروژن بر برخی ویژگی های مورفولوژیک گوجه فرنگی رقم (پاندا- F1) در یک خاکآهکی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل 4×4 و در سه تکرار در شرایط گلخانه ای انجام شد. تیمارها شامل چهار سطح شوری (صفر، 1، 2، 3 گرم در کیلوگرم خاک) از منبع سدیم کلرید، چهار سطح نیتروژن (صفر، 150، 300، 450 میلی گرم در کیلوگرم) از منبع اوره بود. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری ارتفاع، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و وزن تر میوه کاهش معنیداری نسبت به شاهد داشت میانگین کلیه ویژگی های رویشی اندازه گیری شده با افزودن مقادیر 300 و 450 میلی گرم در کیلوگرم نیتروژن افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشت.بیشترین وزن تر میوه در سطح صفر شوری و 450 نیتروژن دیده شد.

لینک کمکی