دانلود فایل word اثر مالچ کاه و تنش رطوبتي بر عملکرد دو رقم بادام زميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر مالچ کاه و تنش رطوبتي بر عملکرد دو رقم بادام زميني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تنش رطوبتی و مالچ گیاهی بر عملکرد و برخی صفات زراعی در بادام زمینی به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در بهار 1397 در استان گیلان انجام شد. عامل اصلی شامل آبیاری در 3 سطح، دیم، 50 و 100 درصد نیاز آبی گیاه و مقادیر کاربرد مالچ گیاهی در 3 سطح 0، 2 و 4 سانتی متر و ارقام بادام زمینی در دو سطح گیل و گرگانی به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شد. اثر آبیاری، سطوح مختلف مالچ، و اثر متقابل آبیاری و مالچ، در سطح 1 درصد بر عملکرد دانه معنی دار بود. عملکرد دانه در تیمار 100 درصد نیاز آبی نسبت به شرایط بدون آبیاری و 50 درصد نیاز آبی به ترتیب با افزایش 105/2 و 33/6 درصدی همراه بود. در سطوح مختلف مالچ، بیشینه مقدار عملکرد دانه در تیمار 4 سانتی متر با میانگین 1963 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیمار بدون مالچ و 2 سانتی متر در به ترتیب با افزایش 97/1 و 38/8 درصدی همراه بود. در اثر متقابل آبیاری و مالچ، بیشترین مقدار عملکرد دانه در تیمار 100 درصد نیاز آبی و در تیمار 4 سانتی متر با میانگین 2775 کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به عملکرد مناسب رقم گیل در شرایط 100 درصد نیاز آبی و مالچ 4 سانتی متر، می توان تیمار مذکور را به عنوان مناسب ترین رقم برای منطقه مورد مطالعه پیشنهاد نمود.

لینک کمکی