دانلود فایل word اثر ضايعات ميوه انجير و کمپوست بر غلظت برخي عناصر در خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر ضايعات ميوه انجير و کمپوست بر غلظت برخي عناصر در خاک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک کمبود مواد آلی یکی از موانع دستیابی به عملکرد مطلوب است. لذا در مطالعهحاضر اثر دو نوع ماده آلی بر برخی غلطت برخی عناصر موجود در خاک (نیتروژن کل خاک، فسفر و پتاسیم قابل استفادهخاک) مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی، شامل دو نوع مادهآلی (کمپوست یا ضایعات میوه رسیده انجیر)، هر کدام در چهار سطح (0، 1، 2 و 4 درصد وزنی) و سه نوع بافت خاک (شنی لومی، لومی، لوم رسی سیلتی) و در سه تکرار انجام شد. غلظت برخی عناصر در خاک اندازهگیری شد. نتایج بدستآمده از این آزمایش نشان داد که کاربرد ضایعات میوه رسیده انجیر و کمپوست در خاک سبب افزایش معنیدار نیتروژنکل، فسفر و پتاسیم قابل استفاده خاک در مقایسه با تیمار شاهد گردید. در این پژوهش اثر کمپوست بر افزایش غلظتنیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل استفاده خاک نسبت به ضایعات میوه رسیده انجیر بیشتر بود.

لینک کمکی