دانلود فایل word اثر سويه باکتري بر توليد ريشه مويين از کالوس زرين گياه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر سويه باکتري بر توليد ريشه مويين از کالوس زرين گياه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

زرین گیاه با نام علمی Dracocephalum kotschyi Boiss متعلق به خانواده نعناعیان و یکی از گیاهان دارویی و معطر است که در رویشگاهای طبیعی در نواحی کوهستانی و مرتفع یافت می شود. زرین گیاه با داشتن بیش از 55 نوع ترکیب در اسانس آن، به عنوان یک گیاه دارویی در طب سنتی کاربرد فراوانی دارد و به همین علت مورد توجه می باشد. امروزه تولید متابولیت های ارزشمندی گیاهی از طریق کاربرد روش های جدید مانند کشت ریشه های مویین مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. ریشه های مویین حاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز با نام علمی Agrobacterium rhizogenes از قابلیت سنتز و تجمع متابولیت های ثانویه گیاهی برخوردار می باشند. در این پژوهش اثر دو سویه باکتری (A(4 و 15834 بر صفات تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه و درصد ریشه زایی بر تولید ریشه مویین ازکالوس 20 روزه زرین گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. کالوس های 20 روزه تولید شده از گیاهچه زرین گیاه حاصل از کشت درون شیشه به ظروف پتری منتقل و سوسپانسیون باکتری های تهیه شده به وسیله سوزن سرنگ انسولین به چند نقطه مختلف تزریق شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر نوع سویه باکتری بر همه پنج صفت معنی دار است. در نتایج حاصل از مقایسه میانگین نیز مشاهده شد که سویه 15834 دارای توانایی بیشتری برای القای ریشه مویین نسبت به سویه (A(4 می باشد.

لینک کمکی