دانلود فایل word اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد توليدي و گوارش پذيري مواد مغذي در جوجه شترمرغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد توليدي و گوارش پذيري مواد مغذي در جوجه شترمرغ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی دانلود فایل word اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد توليدي و گوارش پذيري مواد مغذي در جوجه شترمرغ، آزمایشی در قالبطرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار در هر تیمار که هر تیمار دارای یک قطعه جوجه شترمرغ یک ماهه بود، انجام شد. 18 قطعهجوجه شترمرغ (مخلوط دو جنس) تا سن دو ماهگی پرورش یافتند. تیمارها شامل تیمار شاهد (فاقد سبوس گندم)، تیمار دارای 7 درصدسبوس گندم و تیمار دارای 14 درصد سبوس گندم بودند. شاخص های عملکرد تولیدی (خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیلخوراک) و گوارش پذیری مواد مغذی محاسبه شدند. هیچ تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف در شاخص های مورد بررسی مشاهدهنشد (P> 0.05). نتایج این پژوهش نشان داد میتوان از سبوس گندم به میزان 14 درصد در جیره جوجه های شترمرغ، بدون هیچ اثرمنفی بر عملکرد و گوارش پذیری مواد مغذی استفاده کرد.

لینک کمکی