دانلود فایل word اثر سرعت بارگذاري و دوره انبارداري بر انرژي گسيختگي و چغرمگي دو رقم سيب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر سرعت بارگذاري و دوره انبارداري بر انرژي گسيختگي و چغرمگي دو رقم سيب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این تحقیق انرژی گسیختگی و چغرمگی دورقم سیب ردوگلدن تعیین شد. برای این کار نمونه های استوانه ای به قطر 10 میلی متر و ارتفاع 15 میلی متر دو رقم سیب رد و گلدن تهیه شد. تجزیه واریانس نتایج در طرح فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه عامل در زمان برداشت و 5 دوره انبارداری، 10، 20، 30، 40، 50 روز س از برداشت، 4 سرعت بارگذاری 10- 40- 70- 100 میلی متر بر دقیقه و 2 رقم و 10 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد اثر اصلی دوره انبارداری و اثر اصلی رقم و نیز اثر متقابل دوتایی دوره انبارداری و رقم برای انرژی گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمال 1% معنی دار می باشد. بیشترین مقدار انرژی گسیختگی مربوط به سرعت بارگذاری 100 میلی متر بر دقیقه برای رقم رد در زمان برداشت و برابر با 63/12 میلی ژول و کمترین مقدار انرژی گسیختگی مربوط به سرعت بارگذاری 10 میلی متر بر دقیقه برای رقم گلدن در دوره انبارداری 50 روز پس از برداشت برابر با 2/43 میلی ژول بوده است. همچنین بیشترین مقدار چغرمگی مربوط به سرعت بارگذاری 100 میلی متر بر دقیقه برای رقم رد در زمان برداشت برابر با 0/053 میلی ژول بر سانتی متر مکعب و کمترین مقدار چغرمگی مربوط به سرعت بارگذاری 10 میلی متر بر دقیقه، رقم گلدن در دوره انباردارری 50 روز برابر با 0/0030 میلی ژول بر سانتی مترمکعب می باشد.

لینک کمکی