دانلود فایل word اثر روغن اسانسي کارواکرول بر گوارش پذيري ظاهري در قوچ هاي تغذيه شده با جيره هاي با نسبت هاي مختلف علوفه به کنسانتره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر روغن اسانسي کارواکرول بر گوارش پذيري ظاهري در قوچ هاي تغذيه شده با جيره هاي با نسبت هاي مختلف علوفه به کنسانتره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی اثر روغن اسانسی مرزه کوه ی (.Satureja monota L) دارای کارواکرول بر گوارش پذیری مواد غذایی در جیره ای با کنسانتره بالا بود. دو جیره های غذایی دارای 70 درصد کنسانتره و یا 52 درصد کنسانتره همراه با علوفه (بر پایه ی ماده خشک) تنظیم شدند. روغن اسانسی مرزه کوهی در غلظت های صفر، 0/2 و 0/4 گرم در هر کیلوگرم ماده ی خشک به خوراک ها افزوده شد. شش بره ی نر قزل (با میانگین وزنی 4/6±35/4 کیلوگرم) در یک طرح مربع لاتین ناقص دارای 6 تیمار و 4 دوره با جیره های آزمایشی تغذیه شدند: هر دوره شامل 10 روز دوره سازش پذیری به جیره و 7 روز برای گردآوری داده ها (خوراک و مدفوع) در نظر گرفته شد. بره ها در قفس های متابولیکی جداگانه ای با دسترسی آزاد به آب و خوراک نگهداری شدند. اثر جیره ها بر گوارش پذیری ظاهری ماده ی خشک، ماده ی آلی، پروتئین خام، چربی خام، فیبر محلول در شوینده ی اسیدی و فیبر محلول در شوینده ی خنثی معنی دار نبود. در مقایسه با جیره ی کنترل، روغن اسانسی مرزه کوهی با هر مقدار کنسانتره، اثری بر pH مایع شکمبه نداشت. در بره هایی که با جیره ی 53% کنسانتره و دارای 0/4 میلی گرم روغن اسانسی مرزه کوهی تغذیه شدند، غلظت آمونیاک شکمبه در پایان آزمایش در مقایسه با جیره ی دارای 70% کنسانتره بدون روغن اسانسی مرزه کوهیف کاهش یافت. روغن اسانسی مرزه کوهی تاثیری بر غلظت آمونیاک شکمبه برای تیمار دارای 70% کنسانتره نداشت. تعادل نیتروژن برای تیمارهای دارای 52% کنسانتره بیشتر از تیمارهای 70% کنسانتره بود. بدون آن که روغن اسانسی مرزه کوهی اثری بر تعادل نیتروژن داشته باشد. روغن اسانسی مرزه کوهی در غلظت های به کار برده شده در این پژوهش، اثری بر گوارش پذیری مواد غذایی نداشت. پیشنهاد می شود قبل از افزودن روغن اسانسی به جیره نشخوارکنندگان آزمایش های بیشتری انجام شود.

لینک کمکی