دانلود فایل word اثر جايگزيني کامل کنجاله سويا با کنجاله کنجد و کلزا بر عملکرد بره هاي نر پرواري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر جايگزيني کامل کنجاله سويا با کنجاله کنجد و کلزا بر عملکرد بره هاي نر پرواري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کنجد و یا کنجاله کانولا بر متوسط مصرف خوراک روزانه (ADFI) متوسط افزایش وزن روزانه (ADG) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) در بره های پرواری بود. بست و هفت بره نر لری- بختیاری با وزن اولیه 1±25 کیلوگرم به طور مساوی به سه گروه تیماری تقسیم شدند و بره ها به طور ا نفرادی از جیره ای با کنسانتره بالا به مدت 90 روز تغذیه شدند. گروه یک کنجاله سویا را دریافت نمود (SBM)، ولی این کنجاله در گروه های دوم و سوم به ترتیب با کنجاله کنجد (SM) و کنجاله کانولا (CM) جایگزین گردید. نتایج نشان داد که فراسنجه های عملکردی به طور معنی داری در بین گروه های تیماری متفاوت بود (P0/05). مصرف خوراک روزانه در گروه دوم (SM) در مقایسه با گروه های دیگر بالاتر بود (P0/05). ولی در سطح یک درصد (=0/01) اختلاف مصرف خوراک روزانه بین گروه های دریافت کننده کنجاله سویا و کنجاله کنجد به طور آماری معنی دار نبود. متوسط افزایش وزن روزانه برای جیره حاوی کنجاله کنجد در مقایسه با گروه های آزمایشی دیگر بالاتر بود (P0/05). علاوه بر این، ADG در گروه کنجاله سویا در مقایسه با گروه دریافت کننده ی کنجاله کلزا به طور معنی داری بهتر بود (P0/01). ضریب تبدیل غذایی به وسیله جایگزینی کنجاله کنجد در مقایسه با سایر کنجاله ها بهبود یافت (P0/05). ولی اختلاف بین جیره های کنجاله سویا و کنجاله کانولا از نظر FCR، به طور آماری تنها در سطح 0/05 و نه در سطح 0/01 معنی دار بود. نتیجه گیری می شود که می توان از کنجاله کنجد (فرم پلت شده ی آن) به عنوان یک فرآورده فرعی حاصل از کارخانجات روغن کشی، به طور موثری در جیره بره های پرواری به جای کنجاله سویا استفاده نمود. بدین طریق می توان میزان وابستگی صنعت پرورش دام به واردات کنجاله سویا به عنوان عنصر مهم خوراک نشخوارکنندگان را کاهش داد.

لینک کمکی