دانلود فایل word اثر تغذيه فسفر و قارچ ميکوريز بر خصوصيات ميوه سه رقم بادام ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر تغذيه فسفر و قارچ ميکوريز بر خصوصيات ميوه سه رقم بادام ديم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر قارچ میکوریز و کود فسفر بر صفات میوه در سه رقم بادام دیم در سال زراعی 1395در روستای دژکرد شهرستان اقلید ، بصورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بر رویتعداد 54 اصله درخت بادام دیرگل 10 ساله شامل 18 اصله رقم 12 شاهرود، 18 اصله رقم تونو و 18 اصله رقم سوپرنووادر سه تکرار اجرا گردید. تیمارها سه سطح کود فسفاته (غلظت های صفر، 250 و 500 گرم) و دو سطح کود زیستیمیکوریز (مقادیر صفر و 500 گرم) بر روی سه رقم بادام بود. صفات مورد بررسی شامل تعداد گل، تعداد میوه، میزانریزش میوه، وزن کل میوه، وزن میوه با پوست سنگی، بود. نتایج نشان داد که با کاربرد میکوریز و کود فسفاته وزن میوهدرختان بادام افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشت. براساس نتایج کاربرد 500 گرم فسفر و 500 گرم میکوریز دریک درخت بادام ده ساله در شرایط دیم تاثیر بیشتری بر رشد ارقام بادام داشته است.

لینک کمکی