دانلود فایل word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد، اجزاي عملکرد و کيفيت دانه چند رقم کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد، اجزاي عملکرد و کيفيت دانه چند رقم کلزا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه گیاه کلزا، سه تاریخ کاشت 15 مهرماه،25 مهرماه و 5 آبان ماه در قالب سه آزمایش جداگانه به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1394-1393 در ایستگاه تحقیقاتی اسلام آبادغرب مورد مطالعه قرار گرفتند. درهر آزمایش، هشت رقم L72 ،KARAJ3،OPERA, GKH3705،OKAPI ،KARAJ1،SW102 و GKH624 به لحاظ صفات زراعی و صفات مرتبط با عملکرد مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد بررسی: طول دوره گلدهی، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد خورجین دربوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصدروغن و عملکرد روغن دانه. نتایج نشانداد که تاخیر در کاشت به طور معنیداری باعث کاهش مقادیر صفات مورد مطالعه گردید. مناسب ترین تاریخ کاشت در بینتاریخ های کاشت مورد مطالعه، تاریخ کاشت 15 مهرماه بود. تاخیر در کاشت موجب کاهش رشد گیاه و اجزای عملکرد دانه و بهدنبال آن سبب کاهش عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن گردید و مقادیر صفات تعداد خورجین در بوته، و وزن هزار دانه وعملکرد دانه را به ترتیب به میزان 78 و 74 درصد کاهش داد. رقم KARAJ 3 در تاریخ کاشت 15 مهرماه بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد.

لینک کمکی