دانلود فایل word اثر پيري مصنوعي بذر روي شاخص هاي جوانه زني چاودار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر پيري مصنوعي بذر روي شاخص هاي جوانه زني چاودار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی اثر پیری مصنوعی بذر روی پارامترهای جوانه زنی چاودار (رقم KSC301)اجرا گردید. بذرها به سه زیر نمونه تقسیم شدند. یکی از زیر نمونه ها به عنوان شاهد یا توده بذری بدونفرسودگی نگه داشته شد و دو زیر نمونه دیگر در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت سه و شش روز فرسودهگردیدند. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که سرعت جوانه زنی،وزن گیاهچه، شاخص قدرت بذر و میانگین جوانهزنی بذر با پیری بذر به طور معنی داری کاهش یافته اند. امافرسودگی بذر اثر معنیداری روی درصد جوانهزنی بذور چاودار نداشت. بنابراین، نتیجه گرفته می شود کهتولید بذور با کیفیت بالا و نگهداری آنها در شرایط مناسب برای جوانه زنی سریع و تولید گیاهچه های قویضروری بهنظر میرسد. در هرحال، پیشنهاد می شود مطالعات تکمیلی بیشتری برای ارزیابی اثرات طول مدتفرسودگی بیشتر روی صفات مختلف چاودار صورت پذیرد.

لینک کمکی