دانلود فایل word اثر پرتوتابي گاما بر فعاليت غشاي ميتوکندري، سلامت آکروزوم و يکپارچگي غشاي پلاسمايي اسپرم گاو پس از انجماد و يخ گشايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر پرتوتابي گاما بر فعاليت غشاي ميتوکندري، سلامت آکروزوم و يکپارچگي غشاي پلاسمايي اسپرم گاو پس از انجماد و يخ گشايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه اثرات پرتوتابی گاما بر فعالیت غشای میتوکندری و سلامت آکروزوم اسپرم گاو پس از انجماد و یخ گشایی وتعیین دز مناسب پرتوتابی، نمونه های اسپرم منجمد در داخل ظرف ازت با دزهای صفر، 0/1، 0/3، 0/5، 0/7 و 0/9 گری پرتوگاماپرتوتابی شد. فعالیت غشاء میتوکندری با استفاده از دستگاه فلوسایتومتر و سلامت آکروزوم با استفاده ازCTC روش سنجش شد. از تست HOST برای ارزیابی سلامت غشای پلاسمایی اسپرم استفاده شد. برای داده های آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری SAS آنالیز شد. طبق نتایج فلوسایتومتری در تمامی نمونه های پرتوتابی شده درصد اسپرم های دارایفعالیت غشاء میتوکندری زیاد افزایش نشان داد و درصد اسپرمهای دارای فعالیت غشاء میتوکندری کم کاهش پیدا کرد(P<0/05) طبق نتایج تست HOST، درصد اسپرم های سالم در نمونه های پرتوتابی شده با دزهای 0/1 و 0/3 گری پرتو گاما تفاوت معنیداری با نمونه شاهد نداشت (P> 0/05) ولی افزایش درصد اسپرم های سالم در نمونه های پرتوتابی شده با دز 0/7 گریمعنی دار بود (P<0/05). پرتوتابی با دز 0/7 گری پرتو گاما درصد اسپرم های سالم را 6 درصد افزایش داد. دزهای کمتر از 0/9 گری گاما تاثیری بر یکپارچگی آکروزوم نداشت (P> 0/05) ولی پرتوتابی با دز 0/9 گری گاما سبب کاهش 6 درصدی اسپرم های دارا اکروزوم سالم شد (P<0/05). با توجه به نتایج این پژوهش پرتوتابی با دز 0/7 گری پرتو گاما می تواند بدون اثرات منفی برسلامت آکروزوم و یکپارچگی غشای پلاسمایی اسپرم، سبب افزایش فعالیت غشای میتوکندری شود.

لینک کمکی