دانلود فایل word اثر اندازه ذرات بر خصوصيات لاشه و ميزان پروتئين و اسيد اوريک خون بلدرچين ژاپني تغذيه شده با جيره هاي بر پايه ذرت و گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر اندازه ذرات بر خصوصيات لاشه و ميزان پروتئين و اسيد اوريک خون بلدرچين ژاپني تغذيه شده با جيره هاي بر پايه ذرت و گندم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر اندازه ذرات ذرت و گندم بر خصوصیات لاشه و برخی پارامترهای خونی بلدرچین های در حال رشد ژاپنی انجام گرفت. دویست و چهل قطعه جوجه یک روزه بلدرچین ژاپنی در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2 کاملا تصادفی با دو اندازهذرات (2 و 3/5، میلی متر) و دو نوع غله (گندم و ذرت) با 4 تیمار، 6 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار (240 قطعه جوجه یکروزه بلدرچین ژاپنی) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جوجه های تغذیه شده با گندم درشت (3/5 میلی متر) ، گندم ریز(2 میلی متر)، ذرت درشت (3/5 میلی متر) و ذرت ریز (2 میلی متر) بودند. مصرف گندم درشت (3/5 میلی متر) باعث افزایش وزن نسبی لاشه، وزن نسبی ران وسینه در مقایسه با جیرههای دیگر گردید (P<0/05). همچنین مصرف گندم بدون توجه به اندازه ذرات باعث افزایش وزن نسب لاشه و سینه گردید (P<0/05). به طور کلی اگرچه مصرف هر دو اندازه ریز و درشت ذرات گندم و ذرت موجب بهبود خصوصیات لاشه بلدرچین های ژاپنی می گردد ولی فرم گندم درشت بهبود کیفیت لاشه بلدرچین های ژاپنی را به دنبال دارد.

لینک کمکی